درخواست طراحی / چاپ

فرم ست اداری جنس کاغذ زمان تحویل قیمت ریال
سری دوم
پاکت نامه 1000 عدد
سربرگ A4 3000 عدد
3,300,000
سری اول
پاکت نامه 1000 عدد
سربرگ A4 2000 عدد
سربرگ A5 2000 عدد
10 روز کاری 3,400,000
نوع طراحی زمان تحویل طرح قیمت ریال
ست اداری 2 روز 100,000
توجه : چنانچه سفارش چاپ شما نیاز به طراحی داشته باشد، به صورت رایگان انجام می پذیرد .
در صورتی که کارفرما درخواست دریافت فایل طراحی را داشته باشد، هزینه طراحی طبق جدول فوق دریافت می گردد.

نکات مهم :