درخواست طراحی / چاپ

چاپ دیجیتال

                       

در چــاپ دیجیتال که در آن دســتگاه چاپ به یک کامپیوتر متصل می شود، کامپیوتری که اطلاعات مورد نظر برای چاپ شامل تصاویر و متن و غیره را به دستگاه چاپ دیجیتال فرستاده بعد دستگاه چاپ دیجیتال آنها را چاپ می کند. پس دستگاه چاپ دیجیتال دستگاهی اســت که بــه کامپیوتر متصــل و اطلاعــات را از آن دریافت می کند، مثل پرینترهــا. نکته قابل توجه این که در روش های رایج هم از فناوری دیجیتال استفاده می شــود اما به معنای وصل بودن آنها به کامپیوتر به معنای دریافت تمام اطلاعات قابل چاپ نیســت. مثال در چاپ افســت مــا برای تهیه فیلــم و زینک و... از فناوری دیجیتال اســتفاده می کنیم در ضمن ممکن اســت یک ســری کنترل کننده دیجیتالی در ماشین چاپ باشــد ولی اینها یک ارتباط غیرمستقیم است و می توان گفت استفاده غیرمستقیم از فناوری دیجیتال می باشد. زمانی به یک دســتگاه چاپ، چاپ دیجیتال گفته میشــود که آن دســتگاه اطلاعات را به صورت دیجیتالی و مســتقیم دریافت کرده و آن را چاپ کند. دســتگاه های چاپ دیجیتال هم دارای انواع مختلفی هســتند و دارای تکنولوژیهای متنوع می باشند، مثال پرینتر جوهر افشــان، چاپ لیزری در اندازهها و ابعاد و کاراییهای خاص خود، بزرگ و کوچک و همه به یک کامپیوتر وصل هستند.

تفاوت های اساســی چاپ دیجیتال با دیگر روش های چاپ

 چاپ دیجیتال با چاپ افســت و لتر پرس تفاوتهای اساسی دارد که از جمله این تفاوتها :

 با حذف مراحل پیــش از چاپ )لیتوگرافی(، فرآیند چاپ دیجیتال کوتاهتر می باشد. در چاپ دیجیتال هزینه چاپ به تعداد نســخه های چاپی ارتباطی ندارد و برای هر برگ چاپی هزینه ثابت است. در چــاپ دیجیتال مواد باطله مثــل : کاغذ و مواد شــیمیایی کمتر می شود چون لازم به رسیدن به رنگ یا تنظیمات موقع چاپ نیست. در چــاپ دیجیتال در هر دور چاپ می توانید فایل متفاوتــی را چاپ کنید چرا که در این روش از پلیت استفاده نخواهد شد.

کاربردهای چاپ دیجیتال

 در چــاپ دیجیتال به دلیــل حذف پلیت و چاپ مســتقیم از کامپیوتر به روی سطح چاپی و امکان کالیبراســیون دســتگاه امکان چاپ در تیراژ پایین حتی یک نســخه با هزینه کم وجود دارد به همین دلیل این روش چــاپ دیجیتال برای مصارفی مثل تهیه نمونه و یا چاپ محصولات کم تعداد و ســریع کاربرد زیادی دارد. یک چاپگر دیجیتال برای چاپ میلیونها برگ ساخته نشده است، بلکه باید بتواند در طول مدت زمان عمر خــود نهایتا هزاران برگ چاپ کند، که البته ایــن کار را خیلی خوب انجام می دهــد. بنابراین با توجه به هزینه تمام شــده و ســرعت کار، چاپ دیجیتال برای چــاپ در تیراژ محدود عملیاتی و به صرفه می باشــد. البته از سال ۲۰۱۰ فنآوریهــای جدیدی در چــاپ دیجیتال بــکار گرفته شــده که بــا اســتفاده از تکنولوژی نانــو در جوهر چاپــی و همچنین تغییر سیســتم پاشش جوهر، دســتگاههای دیجیتال جوهر افشان توانســتند بســیاری از محدودیت هــا را در زمینه سرعت و هزینه تولید از بین ببرند.

قابلیت های منحصر به فرد چاپ دیجیتال

 چاپ دیجیتال به طور اساســی با روشهای چاپ دیگر مانند افســت، فلکســو و گراور متفاوت است. این تفــاوت از زمانی آغاز می شــود کــه محمل یا واســطه چاپی در این شیوه حذف شــده و تشکیل تصویــر برای هر نوبت چاپ، مســتقل از نوبت قبلی و بعدی خود انجام می شود. حذف واسطه های چاپی عــلاوه بر کاهش هزینه و زمان آماده ســازی، مفهوم و قابلیت هــای جدیدی برای چــاپ دیجیتال ایجاد می کنــد که به طور عمده در روشهای دیگر موجود نیست. در چاپهای تیراژ بالا، چاپ عرفی محمــل چاپی تولید می شــود و کپی های متعددی از آن نمونه و مشابه هم چاپ و برای ایجاد تصاویر مختلف یــا تغییرات آن به محمل های چاپی جدیــد نیاز دارد، لازم به ذکر اســت کــه در روش دیجیتــال بعد از تهیه فایل چاپــی و چاپ آن برای کپی کردن نمونه بعدی، تمام کار نیاز به بازســازی دوبــاره دارد که به چاپ برســد. پس ایجاد تغییرات در کپی جدید امکانپذیر می باشد. قابلیت های چاپ دیجیتال با دیدگاه چاپ های عرفی و پرتیراژ متفاوت است که می تواند مکمل این روشها باشد.

برخــی از قابلیت های چاپ دیجیتال به شــرح زیر است

چاپ اطلاعات متغیر :  چاپ اطلاعات متغیــر از بزرگترین امکاناتی اســت که یک جریان کامال دیجیتــال می تواند در اختیار رساند. زمانی که هر صفحه وارد مرحله چاپ می شود یک کامپیوتر به چاپگر می گوید چگونه اطلاعاتی را که به صورت بیت وارد چاپگر شــده است خروجی بگیرد.  نه کامپیوتر و نه دســتگاه چاپ به اینکه بیتها شبیه یکدیگر هستند یا خیر اهمیت نمی دهد. در نتیجه به وسیله یک پایگاه اطلاعات می توان در هر برگ چاپ محتویــات متنی و حتی تصویری متفاوت از برگ دیگر به چاپ رساند. به گفته پروفسور فرانک رومانو استاد انســتیتوی تکنولوژی روچستر: »چــاپ دیجیتال خدمات جنبی مــی آورد. خدمات جدیدی نظیر پایگاه داده رســانی، ارســال اطلاعات شخصی سازی شــده جز ارزشهای افزوده هستند و به همین دالیل است که روند رشد فرایندهای سنتی کند شــده و به عکس چاپ دیجیتال رو به پیشرفت است

سفارشــی ســاختن چاپ دیجیتال : این امکان را ایجاد می کند که سفارش چاپ مشتری درست بر اساس نیازها و عالیق وی تولید شود. این بدین معناست که به عنوان مثال شما می توانید کتابی را برای فردی طبق سلیقه و با نام و مشــخصات وی در صفحه تقدیم، تولید کرده و به او اهدا کنید.  

مدت زمان آماده سازی کوتاه : از آنجــا که هیچ تصویر فیزیکــی تا بعد از خروج هر صفحه از دستگاه چاپ وجود ندارد، نیاز به آماده سازی نیز وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر آماده سازی در دستگاه دیجیتال زمانی اتفاق می افتد که کامپیوتر یک فایل را برای کپی ارسال می کند زیرا تنها در آن زمان مشخص خواهد شد که دستگاه خروجی، هر پیکسل فایل را در کجایی سطح چاپی به چاپ خواهد رساند. باقی مراحل به قدم قبلی یعنی آماده سازی فایل و تنظیمات انجام شده روی آن بستگی خواهد داشت.

کاربری آسان ماشــین های چاپ : در حالی که برای کار با ماشــین افســت نیاز به یک اپراتور با تجربه و ماهر اســت تا بتوانیم کاری با کیفیت به چاپ برســانیم، پای ماشین چاپ دیجیتال، نقش اپراتور چندان تاثیرگذار به نظر نمی رســد. اینکه تصویری را کمــی پررنگتر یــا کمرنگتر چاپ کنیم، ورقهای چاپ شــده قبلــی را با بعدیها مقایســه کنیم، در روش دیجیتــال هیچ کدام بر روی ماشــین چاپ انجام نمی شود. بلکه همه این ملاحظات بایــد در مرحله پیش از چاپ دیجیتال که همان آماده سازی فایل است انجام پذیرد. البته این موضوع چــاپ دیجیتــال را از تجربه بی نیاز نمی ســازد ولی نکته محســوس در این میان آن اســت که تکنولوژی چاپ دیجیتــال، چاپ را از حالت بســیار تخصصی خارج ســاخته و مشتری نهایــی کار چاپی را بیشــتر در امور چاپ دخیل ساخته و به چهره چاپ عمومیت بخشیده است.