درخواست طراحی / چاپ

شیوه جوهر افشان در چاپ دیجیتال

شیوه جوهرافشان آشناترین و باکیفیت ترین این شیوه ها به شمار می رود. ماشین آلات این شیوه از تنوع بالایی برخوردار بوده و از انواع پرینترهای رومیزی تا ابعاد عریض 5 متر را شامل می شوند. نحوه کار سیستم جوهرافشان به این صورت است که اطلاعات دیجیتال را توسط مرکب های مایع به طور مستقیم روی کاغذ می نشاند. از آنجا که در این تکنولوژی نیازی به محمل میانی برای انتقال تصاویر نیست و مرکب به طور مستقیم توسط یک هد روی سطح چاپی انتقال می یابد، این روش به عنوان اصیل ترین روش چاپ دیجیتال تکنولوژی دیجیتال تا آخرین مرحله قبل از انتقال مرکب روی سطح، به کار گرفته شده است محسوب می شود.نازل رنگ پاش این دستگاه به طور کامل دیجیتالی عمل کرده و تنها از دو فرمان بپاش و نپاش پیروی می کند درنتیجه عوامل تاثیرگذار روی کیفیت چاپی به حداقل خود یعنی،نوع و جنس کاغذ همچنین شرایط اقلیمی موجود کاهش می یابد.به همین جهت است که خروجی چاپ به روش جوهرافشان بیشتر از سایر شیوه های چاپی که عوامل مختلفی روی کیفیت چاپ آنها تاثیرگذار است. مانند محمل چاپی،تعادل آب و مرکب و.... قابل کنترل و نزدیک به استانداردهای مدنظر است.از آنجا که سرعت چاپ در این شیوه پایین است،امکان به کارگیری این شیوه در تیراژهای بالا موجود نیست با این حال تولیدکنندگان دستگاه های دیجیتال آینده درخشانی را برای روش جوهرافشان پیش بینی می کنند.مهم ترین فن آوری های چاپ دیجیتال جوهرافشان،سیستم های پیوسته(Continues tone) و سیستم های جوهرافشان با پاشش مرکب براساس تقاضا(Drop on Demand) است.