درخواست طراحی / چاپ

کارت ویزیت های خاص

در این مقاله شما را با  انواع کارت ویزیت چاپی که با اهداف کاربردی، خلاقانه و جذاب تهیه و تولید می شوند آشنا می  کنیم.

کارت های قابل کاشــت: این کارت ها حاوی دانه هایی هستند که بعد از کاشت و آبیاری رشد می کنند.

کارت های جذاب: کارت هایی هستند که یا حاوی اسانس های خوشبوکننده هستند یا حاوی محصولی خاص، همچون دانه قهوه در یک رستوران یا یک مهره مروارید در جواهرفروشی و ... .

کارت هــای قابل خوردن: این دســته از کارت ویزیت ها هم می توانند به شکل خوردنی تهیه و به عنوان هدیه برای مشتریان ارسال شود یا به صورت مواد خوراکی به ویژه در حوزه صنایع غذایی تهیه و مورد استفاده قرار گیرند. کارت های ســرگرم کننده: این کارت ها به ویژه در حوزه های ورزشــی، ســرگرمی و دیگر حوزه ها میتوانند طوری طراحی شوند که افراد را سرگرم کنند. مانند کارتی که تبدیل به یک صندلی یا یک وسیله بازی می شود.

کارت های مفید و کاربردی: این کارت ها با اهداف کاربردی تهیه می شوند مانند انواع مختلف زیرلیوانی، دفترچه یادداشــت کوچک، ویزور عکاسی، قاب عکس، تلمپــه آب، کارت ویزیتی چند منظوره به همراه ابزارآلات مناســب دوچرخــه و.... برخــی از کارت های ویزیت نیز برگرفتــه از کالای اصلی، در ابعاد کوچک و به شــکلی کاربردی طراحی می شوند مانند رنده پنیر. بعضا نیز کارت هایی هستند که بخشی از یک محصول هستند، همچون کارت ویزیتی که از یک گوشت خشک شده تهیه و تولید می شود.

کارت های حرفه ای: این کارت ها نوعی طراحی می شــوند که به درستی نمایانگر شغل یا حرفه ای خاص هستند که ممکن است اشکال دو یا سه بعدی به خود گیرند.

کارت های زیســت محیطی: برای تهیه این کارت ها، یک مهر جوهردار، اطلاعات مربوط به یک کارت ویزیت را روی هر تکه کاغذ دم دســتی فراهم می کند و در عمل یک کارت ویزیت خلاق می  شود