درخواست طراحی / چاپ

نحوه ارائه کارت ویزیت

 اهمیت کارت ویزیت تا حدی اســت که در اصول آداب و معاشرت، جایگاهی ویژه به آن داده شده و برای آن در شکل های چاپی، اصولی تعیین شده که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد :

 در مراودات کاری رسمی و هنگام تبادل کارت ویزیت شایسته است کارت ویزیت فقط به افرادی ارائه شود که ارتباط کالمی با آنها برقرار شده است. از چرخیدن در مجالس کاری و دادن کارتویزیت باید خودداری شود.

 در هنگام حضور در محافل رســمی یا شرکت های تجاری و غیره هنگام ورود بهتر است با ارائه کارت ویزیت به منشی یا شخص مسؤول پذیرش افراد، شناسایی صورت پذیرد.

 همچنین توصیه می شود:  بدون کارت ویزیت نباید از خانه خارج شد. جیــب مخصوصی یا محلی در کیف دســتی برای حمل کارت و کیف آن اختصاص داده شود تا در هنگام نیاز، ضرورتی به یافتن آن با سختی نباشد. از کیفهــای فلزی یا چرمی جــدا از کیف پول باید برای نگهداری کارت ویزیت استفاده کرد.

در هنگام دریافت کارت ویزیت باید آن را با احترام با یک یا دو دســت از طرف مقابل دریافت کرد.

 باید کارت را بــه دقت نگاه کرد و با تکرار نام طرف مقابل از روی کارت، آن را در کیف قرار داد.

 از چرخاندن کارت ویزیت در دست باید خودداری کرد.

از قرار دادن کارت ویزیت در کف دســت در هنگام دســت دادن با طرف مقابل باید خودداری شود.